De alarmbelprocedure voor bestuurders en schuldeisers

Zaakvoerders en bestuurders die financieel zelfs maar tijdelijk in moeilijke papieren zitten, kijken vaak over de zogeheten alarmbelprocedure heen. Begrijpelijk, maar het niet naleven van deze procedure conform het Wetboek van Vennootschappen kan verstrekkende gevolgen hebben.

Wat houdt de alarmbelprocedure in?

De alarmbelprocedure volgt uit het Wetboek van Vennootschappen en zit vervat onder de artikels 332 en 633. De alarmbelprocedure is van kracht op alle bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen.

U krijgt met de alarmbelprocedure te maken wanneer het netto-actief van uw vennootschap is gedaald tot minder dan de helft van uw maatschappelijk kapitaal. Het netto-actief kunt u berekenen door het bruto-actief te verminderen met de provisies en schulden aan derden.

Conform artikels 332 en 633 W. Venn moet de bestuurder in dat geval 2 maatregelen opnemen:


Buitengewone vergadering bijeenroepen

De zaakvoerder/bestuurder moet een buitengewone vergadering bijeenroepen (binnen de 2 maanden). In de agenda moet het volgende punt worden opgenomen:

Beslissing over het voortzetten van de activiteiten van de vennootschap/ontbinding van de vennootschap, na bespreking van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek Vennootschappen.


Verslag van de raad van bestuur opstellen

Bij het vaststellen van het verlies moet het bestuur een bijzonder verslag opmaken. Hierin kadert zij haar visie over de toekomst van de vennootschap binnen het profiel en karakter van de vennootschap. Dit verslag, waarin wordt geadviseerd om een bepaald standpunt in te nemen aangaande de verderzetting van de vennootschap, moet binnen de 15 dagen vóór de buitengewone vergadering aan de aandeelhouders worden bezorgd.

Let op: Ook indien er slechts twee aandeelhouders zijn en deze beide ook zaakvoerder zijn, dient aan bovenvermelde formaliteiten te worden voldaan.

Wat is het gevolg als de procedure niet wordt nageleefd?

Voor de zaakvoerder/bestuurder

Wie de alarmbelprocedure nalaat te doorlopen, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de door derden geleden schade – zowel bij faling als bij niet-betaling (onder voorbehoud van tegenbewijs). Dit betekent dat schuldeisers een claim kunnen maken op uw privé-vermogen.

Voor de schuldeiser

Heeft u als schuldeiser een vordering ten aanzien van een vennootschap en gaat die in faling, dan geeft de alarmbelprocedure u de nodige armslag. Immers, indien de vennootschap die procedure niet correct doorloopt, dan is de kans reëel dat u recht heeft op een financiële compensatie van de zaakvoerder persoonlijk.


Meer weten?

Contacteer ons. Wij staan u graag bij met professioneel advies. Hier vindt u alvast een gedetailleerdere uitleg over de alarmbelprocedure.

29. October 2015 by Tim De Clercq
Categories: Nieuws | Leave a comment