De alarmbelprocedure: een meer uitgebreid relaas

Artikel 332 W. Venn en artikel 633 W. Venn.

Het kan niet genoeg van de daken geschreeuwd worden: het kapitaal van de vennootschap moet in stand gehouden worden en dit in het belang van de schuldeisers !

Ook de wetgever heeft deze verplichting met de nodige gestrengheid in het wetboek vennootschappen geïncorporeerd in de vorm van een alarmbelprocedure.

Aan ons zaakvoerders en bestuurders om dit na te leven.

In welke vennootschap U ook zit – groot, klein, weinig of veel risico, 1 of 100 werknemers – deze verplichting rust op ALLE bestuurders.

Better safe then sorry… Je weet dat de vennootschap op de beter weg is en dat één en ander wellicht niet nodig is maar het risico lopen is totaal onlogisch en volstrekt onnodig.

Indien U nalaat deze alarmbelprocedure te doorlopen wordt U als zaakvoerder geacht PERSOONLIJK aansprakelijk te zijn voor de door derden geleden schade (bij faling en niet betaling) en dit behoudens tegenbewijs!

Bij het niet naleven van deze procedure is het voor derden en de curatoren dus kinderspel om een aansprakelijkheidsdossier op te starten waarbij uw privé vermogen als bestuurder in het vizier komt.

De tekst aangaande de alarmbelprocedure laat weinig aan de verbeelding over

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig artikel 269.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Het ontbreken van het verslag bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

 

Wat volgt hier nu concreet uit?

Bij het voorstellen van het ontwerp van jaarrekening stelt U als bestuurder vast dat het eigen vermogen gedaald is tot onder de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de zaakvoerder enerzijds – binnen een termijn van 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld of had vastgesteld moeten worden (statutair) – een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Een “Buitengewone” algemene vergadering doelend op de vergadering die gerechtigd is om statutenwijzigingen aan te brengen en dus principieel ook voor de notaris moet plaatsvinden.

In de agenda van de vergadering neem je dan volgend punt op (in het geval van een BVBA

  1. Beslissing over het voortzetten van de activiteiten van de vennootschap/ontbinding van de vennootschap, na bespreking van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek vennootschappen

LET OP : de ONTBINDING/VERDERZETTING moet op de agenda staan en ook het verslag van de zaakvoerder (zie hieronder) moet deel uitmaken van de agenda. In ontkennend geval is de alarmbelprocedure niet correct doorlopen en doemt het spook van de aansprakelijkheid opnieuw op.

Anderzijds moet het bestuur een verslag opmaken waarin zij haar visie geeft over het reilen en zeilen van de vennootschap en of de vennootschap al dan niet ontbonden moet worden dan wel dient te worden verdergezet.

Bij voorstel tot verderzetting van de handelsactiviteit moet het bestuursorgaan ook de reden geven waarom zij de toekomst zo positief inziet!

Dit verslag moet aan de aandeelhouders 15 dagen voor het plaatsvinden van de buitengewone algemene vergadering bezorgd worden.

LET OP : ook indien er slechts 2 aandeelhouders zijn en deze beide aandeelhouders ook zaakvoerder zijn dienen bovenvermelde formaliteiten vervuld te worden. Zeer schizofreen maar juridische realiteit.

Keerzijde van deze medaille is dat wanneer U als schuldeiser geconfronteerd wordt met een faling, de naleving van de alarmbelprocedure dient te worden nagekeken. Bij niet naleving bestaat er dus een reële kans op recuperatie bij de zaakvoerder van de gefailleerde persoonlijk (in zoverre deze persoonlijk over fondsen beschikt uiteraard).

Voor meer info kan U hier terecht bij TALO Advocaten.